SHA-koordinering

Kravet til koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) framkommer i Byggherreforskriften (BHF).  Kravet gjelder dersom det er flere virksomheter på bygge- eller anleggsplassen samtidig eller etter hverandre.


Byggherren er forpliktet til å utpeke en eller flere koordinatorer, og se til at disse utfører sine plikter.  Koordinatoren skal ha den nødvendige kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen.  Koordinatoren for utførelsesfasen skal i tillegg ha praktisk erfaring fra bygge- og anleggsarbeid.

Koordinatorens plikter fremgår av BHF.