HER ER NOEN AV VÅRE ANLEGG....

Silsand sykkelgård, Lenvik

Treningsanlegg for barn på sykkel med veinett med rundkjøring, busstopp, fotgjengerovergang, kryss mv., samt lekeplass og grillplass med benker og bord.

Kostnad: ca. 5 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Lenvik kommune


Sammenbinding Mauken - Blåtind skytefelter, Målselv

Utbygging av sammenbindingstrace mellom Mauken og Blåtind skytefelter i Målselv.  Ca 32 km vei, tunell og 6 bruer, inkl. bru over E6.

Kostnad: ca. 430 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse, HBL, BLBA, BLVVS, BLE og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: ForsvarsbyggVeier Blåtind skytefelt, Målselv

Utbygging av kjøreveier for stridsvogner i Blåtind skytefelt i Målselv.

Kostnad: ca. 13 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg


Rehabilitering dam Devdisjavri, Målselv

Rehabilitering av eksisterende fyllingsdam ved Devdisjavri i Målselv.  Arbeidene omfattet avdekking og forhøying av tetningskjerne i morene, oppbygging av ny støttefylling og plastring.  Uttak av plastringsstein i eget steinbrudd, samt arrondering og revegetering av dette etter fullføring.

Kostnad: ca. 1,6 mill. kroner

Funksjon: Byggeledelse og koordinator for SHA (KU)

Oppdragsgiver: Troms kraft produksjon