uavhengig kontroll

Kravet til uavhengig kontroll framkommer i plan- og bygningsloven (PBL) og Forskrift om saksbehandling (SAK10).

For områdene vi har godkjenning i, gjelder at vi skal kontrollere at utførelsen følger PBL, forskrifter, prosjekterte løsninger og byggetillatelsen.  I SAK10 er viktige og kritiske områder som skal kontrolleres definert.  Vi skal påse at vi er uavhengige av foretaket som utfører arbeidet.

Kontrollen går ut på å avdekke eventuelle avvik.  Kontrollen avsluttes med en sluttrapport som viser at kontrollen er dokumentert og at avvik er lukket.  Ved å benytte vår kontrollplan, rutiner, sjekklister og maler for ansvarlig søker, skal kravene i PBL og SAK10 ivaretas.